Meteen naar de inhoud

Privacy Policy

Privacyverklaring voor de website Laden.nl:Laden.nl hecht veel waarde aan de privacy van haar gebruikers. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en beschermen, en welke rechten gebruikers hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens.

 1. Gegevensbeveiliging:
  We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.
 2. Gegevensdeling:
  We delen geen persoonsgegevens van gebruikers met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 3. Bewaartermijn:
  We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze langer te bewaren.
 4. Gebruikersrechten:
  Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. Daarnaast hebben ze het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens.